נהלי החברה לספקים

להלן נהלים העבודה לספק שירות (מתרגם) העובד עם גלובוס תרגומים (גלובוס):

 1. המתרגם מצהיר שיש לו את הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע תרגום מקצועי ולשביעות רצון גלובוס תרגומים. זאת בתחומי ההתמחויות ובשפות שהצהיר בפני גלובוס.
 2. המתרגם מסכים להיות ברשימת ספקי שירותי תרגום, עריכה לשונית, עריכה מקצועית ועוד (להלן "שרותי תרגום") של "גלובוס" לפי הזמנתה מעת לעת. ידוע למתרגם כי אין לגלובוס כל חובה לספק עבודה בפועל למתרגם או ברציפות תקופות מסוימות.
 3. עבודות התרגום תבוצענה על ידי המתרגם בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בכל הזמנת תרגום בין המתרגם לבין "גלובוס" במייל. אם המתרגם לא יעמוד בלוח הזמנים שיקבעו בעת הזמנת התרגום, המתרגם יפצה וישפה את תרגומי גלובוס בגין כל נזק והוצאה שיגרמו לה עקב כך.
 4. המתרגם יאשר קבלת הזמנת עבודת תרגום רק לאחר שבדק את תוכן החומר, גודלו והלו"ז שהנדרש והתחייב שהוא יכול לעמוד בו.
 5. באחריות המתרגם לשלוח אישור קבלת הזמנה במייל אלקטרוני חוזר. אי שליחת אישור מאפשר לגלובוס לבטל את ההזמנה ולהעביר למתרגם אחר.
 6. מעת לעת יתבקש המתרגם לדווח לגלובוס על התקדמות העבודה. בכל מקרה, אם זיהה המתרגם כי הינו חורג מלוח הזמנים שנקבע מראש, יודיע על כך בהקדם האפשרי.
 7. גלובוס תשלם למתרגם בעד שירותיו, תשלום לפי מחיר למילה בשפת היעד, אלא אם הוגדר אחרת בגוף המייל.
 8. תשלום יתבצע במידה ורמת התרגום תהיה מקצועית על פי המקובל בענף.
 9. גלובוס תשלם עבור שירותים מקבילים בתחום (כגון עריכה, הגהה, תמלול, תרגום סימולטני, תרגום עוקב ועוד)  התשלום יקבע בכל עבודה בנפרד  עפ"י הזמנת העבודה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 10. גלובוס שומרת לעצמה את הזכות להעביר את תפקיד ביצוע התיקונים למתרגם אחר, והעלות תקוזז משכר המתרגם לאותה העבודה.
 11. לעיתים יתבקש המתרגם לבצע בדיקה של חומרים אשר תרגם לאחר שאלו הועברו לעימוד ע"י גרפיקאי כדי לוודא שלא נעשו טעויות תרגום בתהליך העברה לגריפקה, הבדיקות יעשו ללא תשלום נוסף. (לקוחות שמזמינים לעיתים תרגומים של פלאיירים, באנרים ורוצים לוודא שלא נעשו טעויות ע"י הצוות הגרפי בזמן העברת החומר. שכן אם הם שולחים חומר עם טעויות לפרסום- זה מקרין גם עלינו לרעה, ולכן נותנים זאת כשירות).
 12. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין גלובוס ובין המתרגם.
 13. תשלום לעוסק מורשה, חברות: תשלום בגין אספקת שרותי תרגום על ידי גלובוס יתבצע על סמך חשבונית מס כחוק, שתוגש בסוף חודש קלנדארי . יש להקפיד תמיד להוציא את החשבוניות של אותו החודש עד ה 31 לאותו החודש ולשלוח אותם. עבודות שהסתיימו מחוץ לשעות פעילות המשרד שייכות ליום העסקים הבא.
 14. תשלום לעוסק פטור: תשלום בגין אספקת שרותי תרגום על ידי גלובוס יתבצע על סמך פירוט ההזמנות אשר מופיע במערכות גלובוס תרגומים. לאחר קבלת התשלום יש לשלוח קבלה.
 15. למתרגם אין כל חובה לעמוד לרשות גלובוס בכל זמן שהיא זקוקה לשרות.
 16. בכל סיום עבודה לאחר שקבלת התרגום ישלח אליך מייל אוטומטי המאשר את קבלת התרגום עם תעודה המאשרת את הסכום הסופי שאנו חייבים למתרגם בתשלום. באחריות המתרגם לבדוק את נכונות הסכומים, ולפי מספרי תעודות אלו (GR) ניתן להוציא חשבונית.
 17. המתרגם מסכים כי רק לבית המשפט בירושלים תהיה סמכות שיפוט מקומית ייחודית לגבי כל תביעה בקשר עם מתן השירות על ידי המתרגם מכוח האמור לעיל.
 18. המתרגם מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש שלא לצרכי אספקת שירותי התרגום לגלובוס, ולא לגלות לאדם ו/או לתאגיד ו/או לחבר כלשהם, כל מידע ו/או מסמך מכל מין וסוג שהוא הנוגע לעסקיה של "גלובוס", זהות לקוחותיה, מו"מ להשאיר מעורבת בו, עסקאות או יחסים עסקים של החברה, ספרי הדרכה, תהליכי ונוהלי עבודה וכיו"ב וכן מידע ו/או מסמכים של לקוחותיה שהגיעו לידיעת המתרגם או לרשותו במסגרת אספקת שירותי תרגום לגלובוס.
 19. המתרגם מתחייב לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת קשרי העסקיים עם גלובוס, לרבות בתקופת המשא ומתן לצורך התקשרות עם חברת גלובוס ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע לגלובוס ו/או ללקוחותיה או הקשור במישרין או בעקיפין ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים בגלובוס ו/או בחברה או הבאים עמם במגע. לרבות – אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – נושאי מחקר ופיתוח של גלובוס ו/או של לקוחותיה, שיטות ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים, שרטוטים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מקשרי העסקיים עם גלובוס ו/או מהיותי נותן שירותים לגלובוס ובין שהגיעו לידיעתי בכל אפן אחר שהוא (להלן: ״המידע״).
 20. יובהר, כי האמור לא יחול ביחס למידע אשר הפך להיות נחלת הכלל, למעט במקרה בו הגילוי או הפרסום הינם כתוצאה מהפרת ההתחייבות של הח״מ ו/או מי מטעמו.
 21. המתרגם מתחייב למנוע גישה מכל לאדם ו/או לתאגיד ו/או לחבר כלשהם, למחשב/ איזור העבודה בו נמצאים מסמכיה של גלובוס תרגומים ו/או לקוחותיה.
 22. המתרגם מתחייב למחוק ממחשבו תוך שבוע מתום התרגום כל קבצי מקור, תרגום, או העתקים הקשור למסמכי גלובוס תרגומים ו/או לקוחותיה.
 23. מבלי לגרוע מהתחייבות המתרגם דלעיל, מתחייב המתרגם בזאת, באופן חוזר ובלתי מסויג, שלא לספק, שלא לפי הזמנתה של גלובוס, במישרין , שרותי תרגום או שירותים דומים ללקוח של "גלובוס" וזאת בתקופה של שנה מיום שסיפק לאחרונה שרותי תרגום עבור אותו לקוח לפי הזמנתה של גלובוס.
 24. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל, שלא למטרות ביצועה של עבודה שנמסרה לביצועי על ידי גלובוס, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכד׳ שלא למטרות אלו. על העותקים יחולו כל הוראות התחייבות זו.
 25. מיום הפסקת הקשרים העסקיים ביני ובין גלובוס ו/או מיום הפסקת מתן השירותים על ידי לגלובוס, לא לעשות שימוש מסחרי במידע בין במישרין ובין בעקיפין, בין כיועץ, ספק, סוכן, עובד עצמאי או בכל אופן אחר כלשהו, בין בעצמי ובין באמצעות קרוב או חברה או גוף כלשהם.
 26. ידוע לי כי למידע חשיבות רבה עבור גלובוס ו/או לקוחותיה והפרת הוראות הסכם זה על ידי עלולה לגרום לגלובוס ו/או לחברה נזק כבד, ולפיכך מוסכם כי כל הפרה של ההתחייבות שלעיל תקנה לחברה כל סעד העומד לרשותה על פי כל דין, הסכם או אחרת.
 27. כמו כן, מוסכם כי אהיה חייב בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לחברה, במישרין או בעקיפין, עקב הפרת ההתחייבויות המפורטות בהתחייבות זו, בין אם על ידי ובין אם על ידי העובדים המועסקים על ידי.
 28. היה והמתרגם יפר התחייבויות אלו הוא מתחייב לשלם לגלובוס, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לגלובוס על פי כל דין, פיצוי לפיו הסכום שיוערך על ידו ועל ידי גלובוס כסכום הנזק שיגרם לה עקב הפרת התחייבותו הנ"ל.

Log in with your credentials

Forgot your details?